Boerderijmuseum ‘de Bovenstreek’ 

ANBI backup

ANBI GEGEVENS

Naam:
Stichting Boerderijmuseum ‘De Bovenstreek’

Fiscaal nummer / RSIN:
8049.04.996

Bezoekadres:
Bovenstraatweg 10A, 8096 PE Oldebroek

Bankrekeningnummer
NL 58 RABO 0348436300

Doelstelling:
De doelstelling van het boerderijmuseum is:
– het behoud, het beheer, de registratie, het depot houden, de conservering en de restauratie van de collecties;
– het in bruikleen geven van een deel van de collectie;
– het in bruikleen nemen van objecten, die de collectie completeren;
– aankoop en ontzamelen van objecten voor een toereikende collectie;
– het verhalen over en laten zien van het boerenleven in de omgeving van Oldebroek aan het begin van de vorige eeuw.
– Daarnaast is het museum de aangewezen plek om overige historische informatie, in de breedste zin van het woord, van Oldebroek en omgeving te presenteren.

Hoofdlijnen beleidsplan:
– Het museum handhaven en verbeteren,
– Educatie/instructie op gebied van: spinnen, mutsenwassen, doekenvouwen, aanbrengen van hoofdtooien zoals de tipmuts en de lange muts;
– Ontwikkeling veiligheidsbeleid;
– Diapresentatie, rondleiding;
– Klimaatbeheersing.
– Bij het museum passende nevenactiviteiten zoals: aanbieden als trouwlocatie; oogstfeest, sprokkelmarkt, een herfstfair, schaapscheerderfeest het organiseren van concerten;
– Het promoten van het museum via de website, posters, facebook, de krant, busidee.

De Stichting boerderijmuseum ‘De Bovenstreek’ beheert het museum en heeft onder meer als missie: “het beheren en behouden van de collecties”. De Stichting boerderijmuseum huurt hiervoor de volgende onroerende goederen van de Stichting tot behoud van het monument:
-De boerderij daterende uit 1753, zijnde van het type hallenhuis waarin oorspronkelijk een gemengd boerenbedrijf  werd uitgeoefend.
-Een wagenloods, in gebruik als expositieruimte voor werktuigen.
-Een vijfroeden hooiberg, in gebruik als expositieruimte voor karren en rijtuigen.
-Een vierroeden hooiberg, in gebruik als hooiberg.
-Een tweeroeden steltenberg, in gebruik als kleinvee stal.
-Een bakhuisje, in gebruik als expositieruimte.
-Een bijenstal, in gebruik als bijenstal.
-De Schutstal, in gebruik om onderdelen van de collectie te exposeren en tentoonstellingen te houden, presentaties en klederdrachtshows te geven en groepen te ontvangen.
-Een kippenhok, waarin drie oude kippenrassen huizen.
-Een schuur, in gebruik als werkplaats en opslagplaats voor minder kwetsbare objecten.
-Erf en terrein, in gebruik als siertuin, moestuin, boomgaard en kleinvee weide.

Naast het presenteren van de collectie organiseren we (tijdelijke) tentoonstellingen en geven we educatie aan de kinderen in de basisschoolleeftijd.

De organisatievorm van het museum is een stichting. De taken binnen het bestuur van de stichting zijn in een organogram gepreciseerd. Het aantal actieve vrijwilligers bedraagt 105 personen. Daarnaast zijn er drie betaalde krachten in dienst van de stichting, gezamenlijk voor 1 fte. Zij zijn belast met administratieve ondersteuning en schoonmaakwerkzaamheden. Ook ontvangen we graag MAS stagiaires.

De inkomsten van het museum bestaan uit een jaarlijkse donatie van de oudheidkundige vereniging, giften en een gemeentelijke subsidie. Voor het overige bestaan de inkomsten uit: entree gelden, winst op consumpties en inkomsten uit overige activiteiten.

De verschillende commissies, inclusief de groep die zich inzet voor het onderhoud van erf en gebouwen, dienen in de maand oktober een jaarplan in bij de penningmeester. In dat jaarplan worden de voornemens voor het komende jaar, een planning van de uitvoering en een raming van de te maken kosten omschreven. Bij de begrotingssamenstelling toetst het bestuur de jaarplannen op financiële haalbaarheid.

De speerpunten voor de komende jaren zijn:

– het op peil houden van het kennisniveau van alle medewerkers;
– optimaliseren van de verscheidenheid aan opstallen ;
– bestendiging van de uitvoering van het veiligheidsbeleid;
– benutten van de Schutstal door de organisatie van diverse nieuwe activiteiten;
– verbouw van oude gewassen op de moestuin;
– bredere bekendheid in de regio;
– publicitair en inkomens voordeel voor het museum.

Functie en namen van de bestuurders:

VoorzitterNicolet Hoorn
2e voorzitter, algemeen adjunctRia Meijboom
PenningmeesterCees Souman
SecretarisCor Sellis
Inrichting en klederdrachtcollectieRia Meijboom
Educatie Ben Kanis
Coördinatie vrijwilligers/cateringRia Meijboom
PR, fondsenwerving en voorlichtingJan van Ommen
RegistratieRia Meijboom
TechniekHenk van de Werfhorst

Beloningsbeleid:
De organisatievorm van het museum is een stichting. Alle bestuurders doen hun taken op vrijwillige basis en kunnen evenals de overige vrijwilligers een vrijwilligersvergoeding ontvangen.

De medewerksters waarmee een arbeidscontract is afgesloten ontvangen een beloning op basis van de desbetreffende wettelijke regelingen.

Verslag van uitgeoefende activiteiten in 2015:
– Museum is grotendeels het gehele jaar geopend voor individuele bezoekers en groepen, zie openingstijden.
– Restauratie van muren en vloer op de heerd
– Deernspinnige (tijdens de Sprokkelmarkt)
– Sprokkelmarkt – maken van balkenbrij op ouderwetse manier
– Expositie ‘de smid’ en ‘de rietdekker’ (op de deel) en ‘kunst en ambacht’ (in de Schutstal)
– Aanzet voor een nieuwe expositie trouwjurken door de jaren heen in de grote en kleine vitrines van de schutstal
– Bijwonen van diverse raadsvergaderingen die gehouden werden nav subsidieverstrekking gemeente Oldebroek en schrijven van businessplan
– Schaapscheerdersfeest
– Oogstfeest met kruutmoes, demonstratie maaien en binden van graan
– Open Monumentendag met als onderdeel een geitenkeuring
– Gelderse Museumdag – presentatie van oude brommers en auto’s en een brocante- en kleedjesmarkt
– Meer dan dertig scholen bezochten ons voor een educatief programma (erfgoedleerlijn)
– Maandelijkse cursus mutsen plooien, twee maal een reanimatiecursus
– Promotiebezoek Busidee en op raadhuisplein en op braderieën
– Inzet voor een nieuwe (Gelderse) digitale doorlopende leerlijn Reizen in de Tijd (educatie).
– Trouwlocatie
– Twee kerstconcerten
– Restauratie van een tweetal authentieke orgels en naderhand een concert voor orgel en harp
– Extra activiteiten speciaal op kinderen gericht
– Optredens Klederdrachtgroep Veluws Schoon zowel in de boerderij als op locatie
– Verzorgen van demonstraties oude ambachten op locatie
– Registratie via Adlib continueren
– Herfstfair
– Huwelijk in klederdracht op de deel door Veluws Schoon
– Realisatie start- en eindpunt Klompenpad
– Realisatie hondenhok en start bouw van paardenstal op de deel

Inkomsten

Omschrijvingwerkelijkbegrotingbegrotingmeerjaren
2014201520162016
Subsidies gemeente Oldebroek18773130001900019000
Giften, donatie vrijwilligers30026325003250032500
Fooien186100200200
Donaties4840500055006600
Entreegelden3593836000
Opbrengst individuele bezoekers1440014400
Klederdrachtshow, video20222000
Consumpties3730233600
Opbrengst groepsbezoek3360023750
Winkel verkoop3800480043754900
Toeslag bijz. uren881200
Trouwerijen25002500
Vrienden van het museum37050010001500
Opbrengst evenementen4230043250
Evenementen4266
Evenementen, opbr.erfhuis e.d.1300
Sponsoring evenementen11601500
Verhuur kramen e.d.600
Totaal142064133600152875146100

Gewijzigd per 3 december 2015
Uitgaven
Omschrijvingwerkelijkbegrotingbegroting meerjaren
2014201520162016
gebouwen en inventaris35314375503665038677
collectie en tentoonstellingen4501855066004000
public relations3129240021002300
bestuurs- en administratie kosten8485540044506500
vergoeding vrijwilligers30026325003250032500
personeels kosten 20123165001700016995
kosten schoonmaken5798560052006747
opleidingskosten vrijwilligers366300250773
educatie99250250250
inkoop consumpties22119180002437520688
inkoop winkelartikelen3276360025003200
evenementen95837585
reservering onderhoud collectie300030001500
div.kosten evenementen: huur kramen4950
oude ambachten46006001000
kosten vrijwilligersavond14001400
sprokkelmarkt400
onvoorzien100010001000
Saldo baten en lasten-755-705096502385
Totaal142064133600152875146100

Overige reserve

Overige reserve per:420054237042736
-9853-16903-7253
reserveringen per 01-01-2015
Egalisatiefonds oogstfeest600060006000
Onderhoud collecte400004350045000

Balans

Balans per 1 januari 2015
Vlottende activa
Vorderingen en overlopende activa5699
Liquide middelenKas495
Rabo rend. Rek.33059
Rabo rek. cour.537
Totaal activa39791
Passiva
Eigen vermogen
Kapitaal
Algemene reserve-9853
Reserveringen:
Egalisatiefonds oogstfeest6000
Onderhoud collectie40000
Uitbreiding collectie
Kortlopende schulden3644
Totale passiva39791